Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Par nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, telpu nomu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

1.Nomas objekts – nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts – ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas pagrabtelpas, kopplatībā – 66,9 m2 ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0069 001, adrese: Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4627, lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.
2.Nosacītās nomas maksas apmērs EUR / m2 mēnesī (bez PVN) – 0,46 EUR/m2 (nulle euro 46 centi).
3.Izsoles objekts sastāv no telpām ar kopējo platību 66,9 m2. Nomas termiņš – 5 (pieci) gadi;
4.Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2018.gada 24.aprīlim, plkst.12.00, Lūznavas pagasta pārvaldes ēkā, lietvedībā, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4627,
5.Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.
6.Izsoles vieta un datums – Lūznavas pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā 2018.gada 24.aprīlī, plkst.12.30.
7.Izsoles solis EUR 0,05/m2 ( nulle euro, 05 centi).
8.Nomas objekta apskates vieta un laiks – Lūznava muiža, Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.8.00 līdz 16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 29390701.
9.Ar izsoles norises kārtību var iepazīties Lūznavas pagasta pārvaldē, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, kā arī Lūznavas pagasta mājas lapā http://www.luznava.lv.
10.Kontaktpersona - Iveta Balčūne, tālr.29390701, e-pasts iveta.balcune@rezeknesnovads.lv.

Lielajā talkā sakopsim kopā Lūznavas pagastu

Valsts simtgadē ikviens tiek aicināts piedalīties vides sakopšanas aktivitātēs, šogad pat divas reizes: 28.aprīlī Lielajā Talkā un rudenī cilvēki tiks aicināti vienoties kopā ar citām pasaules valstīm, kas 15.septembrī vienosies lielākajā kopīgajā dabas sakopšanas talkā pasaules vēsturē.
Lielajā Talkā, kā ierasts, visas Latvijas pašvaldības, kā arī iedzīvotāji, organizācijas un domubiedru apvienības rīkos vides sakopšanas un labiekārtošanas aktivitātēs, apliecinot to, ka Latvijai BŪT zaļai, jo mēs visi to vēlamies.
Ir taču patīkami gan pašiem atrasties, gan audzināt bērnus, gan sagaidīt ciemiņus sakoptā vidē, bet ar vienas valsts centieniem uzlabot vides situāciju nepietek. Tāpēc Lūznavas pagasta pārvalde vēlas uzrunāt ikvienu iedzīvotāju un ciemiņu piedalīties sakopšanas darbos, lai sāktu straujas pārmaiņas ceļā uz tīrāku pasauli! Sāksim ar sevi!
Lūdzam izmantot iespēju un 14., 21., 28., aprīlī no plkst. 9.00 sakopt savu mirušo piederīgo radiniekus kapsētas. Lūznavas pagasta teritorijā atrodas 9 kapsētas un tās visas sakopt ir iespējams tikai ar iedzīvotāju fizisku atbalstu.
No 14.aprīļa - kopsim savas mājas, kāpņutelpas, pagalmus, piemājas teritorijas, ceļa malas utt.!

Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldei atbalstīts projekts: “Tautas tērpu izgatavošana Lūznavas pagasta senioru deju kopai "Lūznava"”

logotipi

Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldei atbalstīts projekts:

“Tautas tērpu izgatavošana Lūznavas pagasta senioru deju kopai "Lūznava"”

Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam

apakšpasākums 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

Attiecināmā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas rīcība

Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība

Vietējā rīcības grupa

Biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība"

Pretendents

Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvalde

Projekta īstenošanas vieta (adrese, pasta indekss)

Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627

Projekta nosaukums

Tautas tērpu izgatavošana Lūznavas pagasta senioru deju kopai "Lūznava"

Finansējums

4500,00 

Līdzfiansējums

500,00

Par nekustamā īpašuma „Pils parks 1” Rēzeknes novada Lūznavas pagastā ar kadastra Nr.7868 002 0472 pārdošanu mutiskā izsolē

Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvalde mutiskā izsolē pārdodot nekustamo īpašuma „Pils parks 1”, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads ar kadastra numuru 7868 002 0472.
Izsoles laiks un vieta - 2018.gada 3.aprīlis, plkst.14.00 Lūznavas pagasta pārvaldes telpās Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads.
Izsolāmā nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta – „Pils parks 1”, Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts.
Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena – EUR 2944,00 (divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit četri euro, 00 centi).

IZSOLES NOTEIKUMI