Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Par pašvaldības autoceļu zemes nodalījuma joslu tīrīšanas darbiem

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu apvienība” informē, ka laika posmā no 01.09.2020. līdz 30.11.2020. tiek plānota pašvaldības autoceļu zemes nodalījuma joslu attīrīšana no krūmājiem un kokiem Maltas pagastu apvienības teritorijā.

Zemes īpašniekiem, kuru īpašumā vai valdījumā ir autoceļa zemes nodalījuma josla, ir tiesības pašiem veikt tās attīrīšanu no krūmājiem un kokiem, par ko lūdzam informēt attiecīgo pagasta pārvaldi līdz 15.09.2020.

Ja autoceļa zemes nodalījuma joslas tīrīšanas darbus veic pagasta pārvalde, attiecīgā īpašuma īpašniekam vai valdītājam jāvienojas par kārtību, kādā no tās tiek novākti nozāģētie koki un krūmi.

Kontaktpersona saziņai par autoceļu zemes nodalījuma joslu tīrīšanas darbiem pagastos:

Feimaņu pagastā – Broņislavs Otikovs mob.tālr.: 26367651

Lūznavas pagastā – Gatis Pučka mob.tālr.: 26493459

Maltas pagastā – Igors Sorokins mob.tālr: 25425642

Ozolaines pagastā – Juris Runčs mob.tālr.: 27870687

Pušas pagastā – Viktors Afanasjevs mob.tālr.: 25444094

Silmalas pagastā – Jānis Laizāns mob.tālr.: 26568623

 

 

Edgars Blinovs

Maltas pagastu apvienības vadītājs

maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Zemes nomas tiesību izsole

Tiek izsolītas neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0048 Lūznavas pagastā nomas tiesības.

Iznomājamā platība / ha - 4,0

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs www.rezeknesnovads.lvwww.luznava.lv un Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Maltas pagastu apvienības struktūrvienībā “Lūznavas pagasta pārvalde” (Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā),pie lietvedes darba laikā (darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un 12.30-16.30).

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” telpās. Izsoles norises datums, izsoles laiks: 2020.gada 9.septembris, plkst.13.00

Izsoles noteikumi

Informācija par zemes vienību