Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Svecīšu vakars

Aizlūgums par mirušajiem

Svecīšu vakars

Rozentovas draudzē

  1. oktobris (sestdiena)

Gudeļu kapos plkst. 14.00

Publicējamā informācija par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0048 Lūznavas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātiem Lūznavas pagastā

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Lūznavas pagasta pārvalde” paziņo, ka pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020.gada 16.jūlija lēmumu ”Par pašvaldībai piekritīgas neapbūvētas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0048 Lūznavas pagastā nomas tiesību izsoli.” (protokols Nr. 18, 8.§, 3.punkts), 2020. gada 9.septembra izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.1, 2020. gada 9.septembrī ir noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.8.7.1/484, nomā nododot pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0048 daļu, Lūznavas pagastā .

Zemes vienību nomas nosolītā cena ir EUR 228,00 bez PVN. Līgums stājas spēkā ar 09.09.2020. un ir spēkā līdz 08.09.2032.

Lūznavas pagasta pārvaldes

administrācija