Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, telpu nomas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai izsoli

Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads (kultūras piemineklis) telpu nomas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai izsoli

 1. Nomas objekts – pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads (kadastra apzīmējums 7868 002 0069 001, kultūras piemineklis) telpu grupas 66.9 m2 kopplatībā, koplietošanas telpu 18.6 m2 un inventāra nomas tiesības, lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšana.
 2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 1,92 par 1 m2 mēnesī (bez PVN).
 3. Izsoles objekts – telpas 66.9 m2 kopplatībā (saskaņā ar Telpu grupas plāna shēmu) un inventārs.
 4. Nomas termiņš (gadi) – 5 gadi.
 5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz gada 18.septembra plkst. 12:00 Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībā „Lūznavas pagasta pārvalde”, Pils ielā 6, Lūznavā, Lūznavas pagastā Rēzeknes novadā, LV–4627, lietvedes kabinetā vai e-pastā info@luznava.lv elektroniski parakstītu.
 6. Izsoles veids – mutiska ar augšupejošu soli.
 7. Izsoles vieta un datums – Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4627, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” ēkā (2.stāvs, pārvaldes vadītāja kabinets) 2020.gada 21.septembris plkst.12.00.
 8. Izsoles solis EUR 0,05 (nulle euro, 5 centi).
 9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, iepriekš vienojoties ar kontaktpersonām:

- Iveta Balčūne, tālr. +37129390701, e-pasts iveta.balcune@rezeknesnovads.lv;

- Gatis Pučka, tālr.+37164607420, e-pasts info@luznava.lv

 1. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” ēkā, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4627, lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā rezeknesnovads.lv.
 2. Kontaktpersonas:
 • Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” vadītājs G.Pučka, tālr.64607420, e-pasts: info@luznava.lv;

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” Lūznavas muižas kompleksa pārvaldniece I.Balčūne, tālr. +37129390701, e-pasts iveta.balcune@rezeknesnovads.lv.

Izsoles noteikumi

Par pašvaldības autoceļu zemes nodalījuma joslu tīrīšanas darbiem

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu apvienība” informē, ka laika posmā no 01.09.2020. līdz 30.11.2020. tiek plānota pašvaldības autoceļu zemes nodalījuma joslu attīrīšana no krūmājiem un kokiem Maltas pagastu apvienības teritorijā.

Zemes īpašniekiem, kuru īpašumā vai valdījumā ir autoceļa zemes nodalījuma josla, ir tiesības pašiem veikt tās attīrīšanu no krūmājiem un kokiem, par ko lūdzam informēt attiecīgo pagasta pārvaldi līdz 15.09.2020.

Ja autoceļa zemes nodalījuma joslas tīrīšanas darbus veic pagasta pārvalde, attiecīgā īpašuma īpašniekam vai valdītājam jāvienojas par kārtību, kādā no tās tiek novākti nozāģētie koki un krūmi.

Kontaktpersona saziņai par autoceļu zemes nodalījuma joslu tīrīšanas darbiem pagastos:

Feimaņu pagastā – Broņislavs Otikovs mob.tālr.: 26367651

Lūznavas pagastā – Gatis Pučka mob.tālr.: 26493459

Maltas pagastā – Igors Sorokins mob.tālr: 25425642

Ozolaines pagastā – Juris Runčs mob.tālr.: 27870687

Pušas pagastā – Viktors Afanasjevs mob.tālr.: 25444094

Silmalas pagastā – Jānis Laizāns mob.tālr.: 26568623

 

 

Edgars Blinovs

Maltas pagastu apvienības vadītājs

maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv