Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Pašvaldības īpašuma “Pils parks” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0444 daļas, Lūznavas pagastā, nomas tiesību izsoli

 1. Izsoles veids – mutiska
 2. Izsoles objekts - zemes nomas tiesības
 3. Zemes vienības statuss - Rēzeknes novada pašvaldības īpašums
 4. Administratīvā teritorija - Lūznavas pagasts
 5. Zemes vienības atrašanās vieta - Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4627
 6. Iznomājamā platība / ha - Iznomājamā platība / ha
 7. Kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis - Dabas pamatne, parki, zaļā zona un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorija, kods 0501
 8. Objekta iznomāšanas mērķis - “Tīklu parka” ierīkošana, āra aktīvās atpūtas nodrošināšanai
 9. Konstatēti apgrūtinājumi - atbilstoši apgrūtinājuma plānam
 10. Citi nosacījumi - apakšnoma nav atļauta, papildus nomas maksai ir maksājams nekustamā īpašuma nodoklis
 11. Cita informācija - atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 1. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (apstiprināti ar Rēzeknes novada domes 01.10.2020. sēdes lēmumu, protokols Nr. 25, 1.§) ar precizējumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada domes 04.02.2021. lēmumiem (protokols Nr.3,33.§ un protokols Nr.3, 34.§), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0444 daļa atrodas Dabas un apstādījumu teritorijā (DA1).
 12. Nomas līguma termiņš - 18 gadi
 13. Izsolē piedāvātā objekta sākotnējā aprēķinātā nomas maksa ir maksa EUR gadā (bez PVN), kas ir izsoles sākumcena – 120,00
 14. Izsoles solis noteikts EUR (bez PVN) – 10,00
 15. Izsoles nodrošinājuma EUR (bez PVN) – 10,00
 16. Izsoles reģistrācijas vieta, datums, laiks - Lūznavas pagasta pārvaldē, no 2022.gada 19.septembra. Pieteikumu reģistrācijas laiks - darba dienās no 8.00-11.45 un 12.30-16.00.
 17. Izsoles norises datums, laiks, vieta - 2022.gada 27.septembris, plkst.10.00, Maltas pagasta pārvaldes telpās, Brīvības ielā 6, Maltā, Rēzeknes novadā.
 18. Pieteikšanās termiņš - līdz 2022.gada 26.septembrim, plkst. 15.00.
 19. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” mājas lapā www.luznava.lv,  kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv

 Izsoles noteikumi

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu Lūznavas pagastā

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde” struktūrvienība “Lūznavas pagasta pārvalde” paziņo, ka Lūznavas ciemā plānots veikt:

1) 3 (trīs) koku izciršanu uz pašvaldības valdījumā esošā zemes gabala ar kadastra numuru 78680020511 Lūznavā, Lūznavas pagastā – viens no tiem ir sešstumbru (stumbru apkārtmēri: 94; 78.5; 82; 31; 41; 69cm), otrs – trīsstumbru (stumbru apkārtmēri: 63; 63; 94cm) un trešais - sešstumbru (stumbru apkārtmēri: 126; 50; 188; 50; 51; 63cm), nozāģēšana;

2) 2 (divu) koku izciršanu uz pašvaldības valdījumā esošā zemes gabala ar kadastra numuru 78680020535 Lūznavā, Lūznavas pagastā – viens no kokiem ir divstumbru no kuriem viena stumbra apkārtmērs ir 53 cm un otra – 73 cm, otra koka apkārtmērs ir 65 cm, nozāģēšanu;

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldē (Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads), telefons 64607421, vai uz e-pastu: info@luznava.lv,  no 2022. gada 28. jūlija līdz 2022. gada 10. augustam.

Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 36 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.