Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Praktisko apmācību darbnīca” ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0113 002 Pils ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai

 1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve“ būves “Praktisko apmācību darbnīca”, ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0113 002, Pils ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas: 5 (23,6 m2)(telpu grupa 002), Nr.6 (11,8 m2)(telpu grupa 003), Nr.7 (4,1 m2)(telpu grupa 004) un Nr.8 (4,4 m2) )(telpu grupa 005), ar kopējo platību 43,9 m2, un tām piesaistītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0113 daļa – 0,04 ha. Mērķis – saimnieciskā darbība.
 2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 0,1658 par 1 m2 mēnesī (bez PVN).
 3. Izsoles objekts – telpas ar kopējo platību 43,9 m2.
 4. Nomas termiņš (gadi) – 12 gadi.
 5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2021. gada 28.jūnijam, plkst.12.00, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” ēkā, lietvedībā, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4627.
 6. Izsoles veids – mutiska ar augšupejošu soli, pirmā izsole.
 7. Izsoles vieta un datums – Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4627, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” ēkā 2021.gada 29.jūnijā plkst.10.00.
 8. Izsoles solis EUR 0,02 m2 (nulle euro, 2 centi).
 9. Izsoles reģistrācijas nauda 15,00 EUR (piecpadsmit EUR 00 centi) jāieskaita Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība’’ struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde’’, reģ. Nr. 40900027426, AS ‘’Swedbank’’ norēķinu kontā: LV45HABA0551046064410, kods HABALV22
 10. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Pils iela 4, Lūznavai, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.11.00 līdz plkst.16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni:
 11. Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” ēkā, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4627, lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā rezeknesnovads.lv .
 12. Kontaktpersona – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” vadītājs Gatis Pučka, tālr. tālr. 64607420, e-pasts: info@luznava.lv
 13. Izsoles noteikumi

Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Mācību kokdarbnīcas” ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0113 004 Pils ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai

 1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve“ būves “Mācību kokdarbnīcas”, ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0113 004, Pils ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpa Nr.1  - 125.2 m2 un telpa Nr.2 – 0.8 m2 ar kopējo platību 126.0 m2, un tai piesaistītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0113 daļa 0.04 ha platībā. Mērķis – saimnieciskā darbība.
 2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 0.188 par 1 m2 mēnesī (bez PVN).
 3. Izsoles objekts – telpa ar kopējo platību 126,0 m2.
 4. Nomas termiņš (gadi) – 12 gadi.
 5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2021. gada 28.jūnijam, plkst.11.30, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas  pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” ēkā, lietvedībā, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4627.
 6. Izsoles veids – mutiska ar augšupejošu soli, pirmā izsole.
 7. Izsoles vieta un datums – Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4627, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” ēkā 2021.gada 29.jūnijā plkst.9.00.
 8. Izsoles solis EUR 0,02 m2 (nulle euro, 2 centi).
 9. Izsoles reģistrācijas nauda 15,00 EUR (piecpadsmit EUR 00 centi) jāieskaita Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība’’ struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde’’, reģ. Nr. 40900027426, AS ‘’Swedbank’’ norēķinu kontā: LV45HABA0551046064410,  kods HABALV22
 10. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Pils iela 4, Lūznavai, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.11.00 līdz plkst.16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64607420.
 11. Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” ēkā, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4627, lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv .

Kontaktpersona – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” vadītājs Gatis Pučka, tālr. tālr. 64607420, e-pasts:  info@luznava.lv

Izsoles noteikumi

Iedzīvotāju ievērībai

IMG 9258

Atbilstoši Zemessardzes 3. Latgales brigādes 36. kaujas atbalsta bataljona 2021. gada apmācību plānam šī gada 15. jūnijā ir paredzētas bataljona karavīru apmācības Rēzeknes novada Lūznavas un Čornajas pagasta teritorijās.

Mācību nolūkos tiks izmantoti Rēzeknes novada (pašvaldības) teritorijas ar kadastra numuriem 78460040115, 78460080053.

Mācībās piedalīsies aptuveni 20 karavīri, kuri pārvietosies pa koplietošanas ceļiem un izmantos arī Rēzeknes novada Lūznavas un Čornajas pagasta teritoriju koplietošanas ceļu pieguļošās teritorijas joslu. Augstāk minētajās teritorijās mācības notiks bez ieročiem. Pēc nodarbībām mācību vietas tiks sakoptas.

Kontakttālrunis sadarbības jautājumu risināšanai šī gada 15.  jūnijā -29358610.

Informāciju sagatavoja – Civilās sadarbības speciāliste kaprāle Gunta Zīmele.

Foto no Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona arhīva.

Aicina pieteikties darbā uz vakanto vietu

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Lūznavas pagasta pārvalde” aicina darbā uz nenoteiktu laiku Lūznavas pagasta pārvaldes Kultūras pasākuma organizatoru ar bibliotekāra pienākumiem. Darba amata pienākumi jāsāk pildīt no 2021. gada 1. jūlija.