Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Informācija par nekustamā īpašuma “c.Lūznava” būves Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas ar koplietošanas telpām nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai

  1. Nomas objekti:

1.1. nekustamā īpašuma “c.Lūznava” būves, ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0069 005, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas: Nr.19 (30.80 m2) un koplietošanas telpu Nr.12,14,15,16,18 daļa (13.88 m2), lietošanas mērķis – saimnieciskās darbības veikšanai.

  1. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 1,7744 par 1 m2 mēnesī (bez PVN).
  2. Izsoles objekts – telpas ar kopējo platību 44,68 m2.
  3. Nomas termiņš (gadi) – 5 gadi.
  4. Pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta – līdz 2023. gada 9. jūnijam plkst.11.30, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas apvienības pārvalde”, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4627, lietvedībā personīgi, iepriekš vienojoties pa tālruni 64607421, vai nosūtot pa pastu (pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs) pieteikumu (nolikuma 1. pielikums).
  5. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.
  6. Izsoles vieta un datums – Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4630, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas apvienības pārvalde” ēkā (1.stāvs) 2023.gada 13.jūnijā plkst.15.00.
  7. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64607421.
  8. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas apvienības pārvalde”, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4627, lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā rezeknesnovads.lv .
  9. Kontaktpersona – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas apvienības pārvalde” vadītāja vietnieks saimnieciskajos jautājumos G.Pučka, tālr.20221846, e-pasts: info@luznava.lv.

Izsoles noteikumi