Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Zemes nomas tiesību izsole

  1. Nomas objekts – rezerves zemes fonds zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0290  Lūznavas pagastā lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
  2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 161,00 ( viens simts sešdesmit viens euro 00 centi), (bez PVN) par zemes vienības iznomājamo daļu.
  3. Izsoles pieteikumu iesniegšanas vieta un datums – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Maltas pagastu apvienības struktūrvienībā “Lūznavas pagasta pārvalde” (Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads) administratīvajā ēkā 2. stāvs, 2021. gada 15. aprīlim, plkst.13.00 .
  4. Nomas termiņš (gadi) – 12 gadi.
  5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2021. gada 15. aprīlim, plkst. 11:00, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Maltas pagastu apvienības struktūrvienībā “Lūznavas pagasta pārvalde” (Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads) pie lietvedes darba laikā (darba dienās no plkst.8.00-11.45 un 12.30-16.00).
  6. Izsoles veids – rakstiskā izsole.
  7. Visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā nodrošinājuma nauda, kas ir vienāda ar nomas objekta sākotnējo maksu t.i., EUR 161,00 ( viens simts sešdesmit viens euro 00 centi) un reģistrācijas maksa EUR 15,00 (piecpadsmit euro 00 centi).
  8. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00-11.45 un 12.30-16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 26156607.

9. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” mājas lapā www.luznava.lv,  kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv

Izsoles noteikumi