Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Par nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, telpu nomu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

1.Nomas objekts – nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts – ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas pagrabtelpas, kopplatībā – 66,9 m2 ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0069 001, adrese: Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4627, lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.
2.Nosacītās nomas maksas apmērs EUR / m2 mēnesī (bez PVN) – 0,46 EUR/m2 (nulle euro 46 centi).
3.Izsoles objekts sastāv no telpām ar kopējo platību 66,9 m2. Nomas termiņš – 5 (pieci) gadi;
4.Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2018.gada 24.aprīlim, plkst.12.00, Lūznavas pagasta pārvaldes ēkā, lietvedībā, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4627,
5.Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.
6.Izsoles vieta un datums – Lūznavas pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā 2018.gada 24.aprīlī, plkst.12.30.
7.Izsoles solis EUR 0,05/m2 ( nulle euro, 05 centi).
8.Nomas objekta apskates vieta un laiks – Lūznava muiža, Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.8.00 līdz 16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 29390701.
9.Ar izsoles norises kārtību var iepazīties Lūznavas pagasta pārvaldē, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, kā arī Lūznavas pagasta mājas lapā http://www.luznava.lv.
10.Kontaktpersona - Iveta Balčūne, tālr.29390701, e-pasts iveta.balcune@rezeknesnovads.lv.

Nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, telpu nomas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai izsoles noteikumi