Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Par nekustamā īpašuma „Pils parks 1” Rēzeknes novada Lūznavas pagastā ar kadastra Nr.7868 002 0472 pārdošanu mutiskā izsolē

Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvalde mutiskā izsolē pārdodot nekustamo īpašuma „Pils parks 1”, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads ar kadastra numuru 7868 002 0472.
Izsoles laiks un vieta - 2018.gada 3.aprīlis, plkst.14.00 Lūznavas pagasta pārvaldes telpās Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads.
Izsolāmā nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta – „Pils parks 1”, Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts.
Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena – EUR 2944,00 (divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit četri euro, 00 centi).

IZSOLES NOTEIKUMI