Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

PAPILDUS DATUMOS SLĒGTS CEĻA POSMS LŪZNAVA-VECZOSNA

Sakarā ar veicamajiem remontdarbiem papildus norādītajiem datumiem no 18. līdz 21.aprīlim, pilnībā tiks slēgta visa veida satiksme  pa autoceļu “Lūznava -Veczosna” arī laika posmā no 24. aprīļa līdz 27. aprīlim ik dienu no plkst. 8.30 līdz 16.30.

Pārējā laikā ceļš var tikt izmantots satiksmei. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!Lūznavas pagasta pārvalde

Par nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, telpu nomu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

1.Nomas objekts – nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts – ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas pagrabtelpas, kopplatībā – 66,9 m2 ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0069 001, adrese: Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4627, lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.
2.Nosacītās nomas maksas apmērs EUR / m2 mēnesī (bez PVN) – 0,46 EUR/m2 (nulle euro 46 centi).
3.Izsoles objekts sastāv no telpām ar kopējo platību 66,9 m2. Nomas termiņš – 5 (pieci) gadi;
4.Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2018.gada 24.aprīlim, plkst.12.00, Lūznavas pagasta pārvaldes ēkā, lietvedībā, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4627,
5.Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.
6.Izsoles vieta un datums – Lūznavas pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā 2018.gada 24.aprīlī, plkst.12.30.
7.Izsoles solis EUR 0,05/m2 ( nulle euro, 05 centi).
8.Nomas objekta apskates vieta un laiks – Lūznava muiža, Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.8.00 līdz 16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 29390701.
9.Ar izsoles norises kārtību var iepazīties Lūznavas pagasta pārvaldē, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, kā arī Lūznavas pagasta mājas lapā http://www.luznava.lv.
10.Kontaktpersona - Iveta Balčūne, tālr.29390701, e-pasts iveta.balcune@rezeknesnovads.lv.

Lielajā talkā sakopsim kopā Lūznavas pagastu

Valsts simtgadē ikviens tiek aicināts piedalīties vides sakopšanas aktivitātēs, šogad pat divas reizes: 28.aprīlī Lielajā Talkā un rudenī cilvēki tiks aicināti vienoties kopā ar citām pasaules valstīm, kas 15.septembrī vienosies lielākajā kopīgajā dabas sakopšanas talkā pasaules vēsturē.
Lielajā Talkā, kā ierasts, visas Latvijas pašvaldības, kā arī iedzīvotāji, organizācijas un domubiedru apvienības rīkos vides sakopšanas un labiekārtošanas aktivitātēs, apliecinot to, ka Latvijai BŪT zaļai, jo mēs visi to vēlamies.
Ir taču patīkami gan pašiem atrasties, gan audzināt bērnus, gan sagaidīt ciemiņus sakoptā vidē, bet ar vienas valsts centieniem uzlabot vides situāciju nepietek. Tāpēc Lūznavas pagasta pārvalde vēlas uzrunāt ikvienu iedzīvotāju un ciemiņu piedalīties sakopšanas darbos, lai sāktu straujas pārmaiņas ceļā uz tīrāku pasauli! Sāksim ar sevi!
Lūdzam izmantot iespēju un 14., 21., 28., aprīlī no plkst. 9.00 sakopt savu mirušo piederīgo radiniekus kapsētas. Lūznavas pagasta teritorijā atrodas 9 kapsētas un tās visas sakopt ir iespējams tikai ar iedzīvotāju fizisku atbalstu.
No 14.aprīļa - kopsim savas mājas, kāpņutelpas, pagalmus, piemājas teritorijas, ceļa malas utt.!

Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldei atbalstīts projekts: “Tautas tērpu izgatavošana Lūznavas pagasta senioru deju kopai "Lūznava"”

logotipi

Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldei atbalstīts projekts:

“Tautas tērpu izgatavošana Lūznavas pagasta senioru deju kopai "Lūznava"”

Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam

apakšpasākums 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

Attiecināmā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas rīcība

Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība

Vietējā rīcības grupa

Biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība"

Pretendents

Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvalde

Projekta īstenošanas vieta (adrese, pasta indekss)

Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627

Projekta nosaukums

Tautas tērpu izgatavošana Lūznavas pagasta senioru deju kopai "Lūznava"

Finansējums

4500,00 

Līdzfiansējums

500,00