Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

LIELĀ TALKA LŪZNAVAS PII “PASACIŅA”!

Talka1

Ar putnu čalām, ūdens burbuļošanu, ar spožiem saules stariem un dzestro vēju ir atnācis pavasaris.
Aprīlis ir tīrības mēnesis un arī mēs Lūznavas PII saime- gan lielie, gan mazie piedalījāmies Lielajā Talkā. Mazie talcinieki PII teritorijā lasīja zarus, čiekurus, ravēja puķu dobes. Darbinieki atjaunoja etiķkoku aleju, grāba pērnās lapas, iztīrīja baseinu. Visi cītīgi sakopa teritoriju.
Par paveikto darbu bija gandarīts ikviens - gan liels, gan mazs.

PAPILDUS DATUMOS SLĒGTS CEĻA POSMS LŪZNAVA-VECZOSNA

Sakarā ar veicamajiem remontdarbiem papildus norādītajiem datumiem no 18. līdz 21.aprīlim, pilnībā tiks slēgta visa veida satiksme  pa autoceļu “Lūznava -Veczosna” arī laika posmā no 24. aprīļa līdz 27. aprīlim ik dienu no plkst. 8.30 līdz 16.30.

Pārējā laikā ceļš var tikt izmantots satiksmei. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!Lūznavas pagasta pārvalde

Par nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, telpu nomu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

1.Nomas objekts – nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts – ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas pagrabtelpas, kopplatībā – 66,9 m2 ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0069 001, adrese: Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4627, lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.
2.Nosacītās nomas maksas apmērs EUR / m2 mēnesī (bez PVN) – 0,46 EUR/m2 (nulle euro 46 centi).
3.Izsoles objekts sastāv no telpām ar kopējo platību 66,9 m2. Nomas termiņš – 5 (pieci) gadi;
4.Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2018.gada 24.aprīlim, plkst.12.00, Lūznavas pagasta pārvaldes ēkā, lietvedībā, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4627,
5.Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.
6.Izsoles vieta un datums – Lūznavas pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā 2018.gada 24.aprīlī, plkst.12.30.
7.Izsoles solis EUR 0,05/m2 ( nulle euro, 05 centi).
8.Nomas objekta apskates vieta un laiks – Lūznava muiža, Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.8.00 līdz 16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 29390701.
9.Ar izsoles norises kārtību var iepazīties Lūznavas pagasta pārvaldē, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, kā arī Lūznavas pagasta mājas lapā http://www.luznava.lv.
10.Kontaktpersona - Iveta Balčūne, tālr.29390701, e-pasts iveta.balcune@rezeknesnovads.lv.